X
İnternet sitemizde size daha iyi bir hizmet sunmak, size sosyal medyada sunulan içerik ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezlere dair detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı incelemenizi rica ederiz. Tüm çerezleri kabul et Yalnızca zorunlu çerezleri kabul et
Assos Ida Costa Hotel Assos Ida Costa Hotel
ENG

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi gereğince aşağıda açıklanan yöntemlerle ilgili mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatını haiz olan Borpa Metal Ticaret ve Turizm Ltd. Şti.’ye (“İda Costa”) iletebilirsiniz.

İlgili kişi başvuru sürecinin etkin olarak yürütülebilmesi adına, Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda; fiziksel başvurularda başvuru zarfının/tebligatın üzerine veya elektronik ortamda iletilen başvurularda ise ilgili e-postanın konu açıklamasına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES
Yazılı Başvuru Kimliğini gösterir belge ile ıslak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla Küçükkuyu-Assos Sahil Yolu Üzeri Kozlu Köyü Altı No: 116, Assos, Ayvacık/Çanakkale/Türkiye
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP adresiyle
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi Otelimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Otelimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.2. İlgili Kişiye Ait Kimlik ve İletişim Bilgileri

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

İda Costa, Kanun’un 11. maddesi kapsamında gerçekleştirilen başvurular bakımından sürecin hukuka uygun olarak yürütülmesi, kişisel verilere yönelik hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin ilgili mevzuat ve İda Costa’nın temel ilkeleri doğrultusunda güvenliğinin sağlanması amacıyla, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutmaktadır.3. Otelimizle İlişkiniz4. Talep Konusu

İda Costa’ya başvurarak, ilgili kişinin haklarını düzenleyen Kanun’un 11. maddesi uyarınca her zaman aşağıdaki haklarınızı talep edebilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen yukarıda sıralanan haklarınız kapsamında, talebinize dair detayları aşağıdaki “Açıklama” başlıklı alanda açıkça belirtiniz. Bulunması halinde, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Şekli

* Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, İda Costa’ya yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, İda Costa’nın başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Kaydınız alınmıştır, Anasayfaya yönlendiriliyorsunuz
Otelimiz, Covid-19’dan korunma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgelere uygun olacak şekilde gereken tüm aksiyonları almıştır. Güvenli Turizm Sertifika belgesini görüntülemek için tıklayın.